BIJLES

• Leerlingen die achterstanden hebben op het gebied van lezen, spelling, rekenen, of op het gebied van wereldoriëntatie in het Primair Onderwijs
• Leerlingen uit het vervolgonderwijs die achterstanden hebben op het gebied van talen, rekenen en wiskunde
kunnen bij Lerenthou terecht voor het wegwerken van die achterstanden. Lerenthou biedt de leerstof gestructureerd, systematisch
in kleinere stappen aan en/of meer concreet. De succeservaringen zullen tot gevolg hebben dat de leerling meer plezier in leren krijgt:
Lerenthou: enthousiast leren. Lerenthou zorgt er op die manier voor dat niet alleen de resultaten verbeteren, maar dat ook het zelfvertrouwen van de leerling opgekrikt wordt.

REMEDIAL TEACHING

Het betreft hier kinderen met diepgaande leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, enz.)
Begeleiding:
a. Signaleren
D.m.v. spontaan signaleren en door signaleren met behulp van criteriumtoetsen en genormeerde toetsen.

b. Diagnosticeren

Dit is het zoeken naar het waarom van de problemen van de leerling.
Tijdens het diagnostisch proces is het belangrijk gegevens vast te leggen.

c. Behandelen

Bij kinderen met leer- en gedragsproblemen zal Lerenthou speciale maatregelen moeten nemen om de leerling te helpen.
In plaats van pedagogisch en didactisch handelen is er sprake van orthopedagogisch en orthodidactisch handelen.
De nadruk zal daarbij liggen op het orthodidactische aspect.
Planmatig en systematisch handelen vereist een behandelingsplan. Dit is een op schrift gesteld rapport, dat uitgaande van de
hulpvraag van een kind richtlijnen bevat over de doelen, methodes en programma's voor het onderwijs aan dit kind en de tijdstippen
waarop volgens de verwachting de doelen bereikt kunnen zijn. Dit impliceert dat een behandelingsplan informatie bevat over de
hulpvraag van de leerling en de manier waarop met de leerling gewerkt wordt.

VOORBEREIDING CITO TOETS

Als het resultaat van de Cito-toets / leerlingenvolgsysteem van de leerling lager is dan de ouders in gedachten hebben, kan Lerenthou
helpen de resultaten te verhogen. Individuele bijlessen zullen het kennisniveau van de leerling verhogen.
Lerenthou wil de leerlingen extra aandacht geven om de basiskennis stevig neer te zetten, zowel op het gebied van rekenen,
werkwoordspelling, gewone spelling en grammatica.

Lerenthou zorgt ervoor dat een optimale schoolkeuze, en dus een betere toekomst voor uw kind veilig gesteld wordt.


BEGELEIDING LEERLINGEN UIT HET VERVOLGONDERWIJS :

De huiswerk- en studiebegeleiding voor deze leerlingen is erop gericht om de leerlingen zelfstandiger te leren studeren.
De begeleiding van de leerlingen richt zich op het aanleren van studievaardigheden voor blijvend resultaat en bijlessen (zonder extra kosten).

De leerlingen begeleidt Lerenthou professioneel op het gebied van studievaardigheden:
• agendabeheer
• huiswerkindeling
• leerstrategieën (o.a. samenvatten, snellezen, mindmappen, woordjes leren)
• concentratie verbeteren
• gericht en zonder angst op proefwerken voorbereiden
• leren zichzelf te controleren
• leren van foutenanalyse

Leerlingen met dyslexie of dyscalculie worden intensiever op bepaalde vakken begeleid.


BIJLES LEERLINGEN UIT HET VERVOLGONDERWIJS:

Loop je tegen moeilijkheden aan of heb je een achterstand opgebouwd die je weg wilt werken dan is vakspecifieke bijles iets voor jou.
We bieden je hulp om wiskunde, economie of juist een taal t/m 6 VWO beter te leren beheersen. Natuurkunde en scheikunde t/m 3 Havo / VWO.

BIJLES LEERLINGEN VERVOLGONDERWIJS REKENEN EINDE VMBO HAVO VWO MBO (groep van 3 personen)

Diverse rekenonderdelen komen aan bod: getallen, verhoudingen, verbanden, meetkunde.

LEREN STUDEREN D.M.V. MINDMAPPEN MET OVERHOREN

Mindmappen is een eenvoudige manier om informatie in je hoofd op te slaan en er weer uit te halen.
Mindmappen helpen je dingen beter te begrijpen, ze beter te onthouden, gemakkelijker aantekeningen te maken en geweldige ideeën te bedenken. En dat voor alle vakken
In een mindmap kun je een hele paragraaf of hoofdstuk (van WO, aardrijkskunde, geschiedenis of biologie) samenvatten. Je onthoudt de leerstof zo beter en ziet de losse
elementen van de leerstof in verbanden. (Door kleuren, plaatjesverbindingen te maken leg je zelf associaties).
Als je je de techniek van mindmappen hebt eigengemaakt hoeven je ouders niet meer te overhoren. Een echte aanrader dus voor leerlingen van basisonderwijs, toekomstige brugklassers en leerlingen van voortgezet onderwijs!
Lerenthou heeft al ruim 8 jaar ervaring met leerlingen die mindmappen toepassen bij het
leren of bij het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking.
Veel dyslectische leerlingen hebben baat bij het werken met mindmaps (Masterplan dyslexie.nl)

 

mindmap